Stedelijk Muziekkorps Den Helder


Home | Over ons | Activiteiten | Site-map | Contact

Privacybeleid SMK

Het Stedelijk Muziekkorps hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De SMK plaatst geen cookies bij uw bezoek aan deze website.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Stedelijk Muziekkorps houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals beschreven in dit Privacybeleid;
 • verwerking van uw gegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is;
 • geen gegevens doorgeven aan derden;
 • op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stedelijk Muziekkorps zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin vragen hebt, kan dit via SMKdenhelder@hotmail.com.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden.

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door het Stedelijk Muziekkorps verwerkt ten behoeve van:

 • administratieve doeleinden;
 • het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Om bovenstaande doelstellingen te kunnen uitvoeren kan het Stedelijk Muziekkorps de volgende persoonsgegevens vragen:

 • voornaam, eventueel tussenvoegsel en achternaam;
 • adres, postcode en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst.

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door het Stedelijk Muziekkorps opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers of leveranciers.

Persoonsgegevens van medewerkers of leveranciers worden door het Stedelijk Muziekkorps verwerkt ten behoeve van:

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over opdrachten of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan - of het uitgeven van - een opdracht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan het Stedelijk Muziekkorps de volgende persoonsgegevens vragen:

 • naam;
 • adres, postcode en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Persoonsgegevens van medewerkers of leveranciers worden door het Stedelijk Muziekkorps opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs.

Persoonsgegevens van donateurs worden door het Stedelijk Muziekkorps verwerkt ten behoeve van het informeren van de donateur d.m.v. nieuwsuitingen.

Voor de bovenstaande doelstelling kan het Stedelijk Muziekkorps de volgende persoonsgegevens vragen:

 • naam;
 • adres, postcode en woonplaats;
 • E-mailadres;
 • IBAN.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de mondelinge of schriftelijke aanmelding als donateur.

Persoonsgegevens van donateurs worden door het Stedelijk Muziekkorps opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode waarvoor men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van invalmuzikanten en/of geïnteresseerden.

Persoonsgegevens van invalmuzikanten en/of geïnteresseerden worden door het Stedelijk Muziekkorps verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten en/of nieuwsbrieven.

Voor de bovenstaande doelstelling kan het Stedelijk Muziekkorps de volgende persoonsgegevens vragen:

 • naam;
 • adres, postcode en woonplaats;
 • E-mailadres;
 • IBAN.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge of schriftelijke toestemming.

Persoonsgegevens van invalmuzikanten en/of geïnteresseerden worden door het Stedelijk Muziekkorps opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een invalmuzikant en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten.

Persoonsgegevens van prospect en/of stakeholder-/lobbycontacten worden door het Stedelijk Muziekkorps verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Voor de bovenstaande doelstelling kan het Stedelijk Muziekkorps de volgende persoonsgegevens vragen:

 • naam;
 • adres, postcode en woonplaats;
 • E-mailadres.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge of schriftelijke toestemming.

Persoonsgegevens van prospect en stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door het Stedelijk Muziekkorps opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect of stakeholder-/lobbycontact.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor postverzending. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn.

Het Stedelijk Muziekkorps bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens het Stedelijk Muziekkorps van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze (privacygegevens bevattend) systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten betreffende uw gegevens.

U hebt recht op inzage, verbetering of verwijdering van het persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel0 hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen.

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via SMKdenhelder@hotmail.com.


Home | Over ons | Activiteiten | Site-map | Contact